Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp phó chủ tịch quân ủy trung ương Trung Quốc

10%