Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với ban kinh tế TW

10%