Tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu cho Đảng, Nhà nước về an ninh, trật tự

10%