Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

10%