Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân đội

Hoạt động

10%