Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Bộ Công thương

Hoạt động

10%