Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiễn Tổng bí thư, chủ tịch nước Lào rời Hà Nội

Hoạt động

10%