Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Iran

10%