Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka

Hoạt động

10%