Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Lào

Hoạt động

10%