Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ

Hoạt động

10%