Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Indonesia

Hoạt động

10%