Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên dương các tấm gương tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số

10%