Cái đích của Trump không chỉ là thắng trong cuộc chiến thương mại

10%