Đại diện Facebook: Việt Nam có 50 bạn trẻ thu nhập 100.000 USD/tháng!

10%