Máy tính khi nhiễm ransomware WannaCry sẽ như thế nào?

10%