Phải tri ân các trường tư thục, không phân biệt đối xử con đẻ, con nuôi

10%