Thủ tướng tiếp Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc

10%