Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt

10%