Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít thăm Việt Nam

10%