Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt

10%