Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Bộ Công thương

10%