Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ tỉnh An Giang

Hoạt động

10%