Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về việc kẻ xấu kích động biểu tình

10%