Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc

10%