Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka

10%