Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Lào

10%