Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Indonesia

10%