Việt Nam có tỷ lệ người dùng Internet cao nhât thế giới sau 20 năm

10%